Ostes Selverist Rehe tooteid võid võita Iglusauna!

Kampaania “Ostes Rehe tooteid võid võita Iglusauna!” on ajavahemikus 31.10.2017–05.01.2018 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), kampaania korraldaja on Eesti Pagar AS (aadress: Tööstuse 34, Paide). Kampaania info asub veebilehel www.selver.ee ja www.eestipagar.ee

Osalemine
1. Kampaanias osalevad korraldaja poolt Selveris turustatavad Rehe kaubamärgi all olevad tooted:
4740086014367 REHE KOORIKLEIB 200g;
4740086008052 REHE RUKKILEIB 390g;
4740086008069 REHE RUKKILEIB 600g;
4740086010826 REHE RUKKILEIB 290g;
4740086008670 REHE TERALEIB 390g.
2. Kampaanias osalevad automaatselt kõik isikud, kes on ostnud kampaania perioodil, st ajavahemikul 31.10.2017–05.01.2018 (k.a), ükskõik millisest Selveri ning esitanud enne ostu sooritamist Partnerkaardi, millel peavad olema registreeritud kaardiomaniku kontaktandmed Selveri andmebaasis.
3. Kampaanias võivad osaleda kõik isikud, välja arvatud Eesti Pagar AS-i ja teiste kampaania läbiviimisega seotud äriühingute töötajad ning nende pereliikmed.
Võitjad
4. Kõik kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 2 nimetatud tingimuse, on automaatselt registreeritud loosimisse.
5. Võitjaks osutumisel teavitab Selver sellest Partnerkaardi omanikku e-posti teel vastavalt Partnerkaadi andmetele.
Auhind
6. Kampaania auhindadeks on 1 ühene Iglusaun ja 50 Rehe saunalina. Võidetud auhind väljastatakse Partnerkaardi omanikule isikut tõendava dokumendi alusel võitjaga kokkulepitud viisil.
7. Auhindu on võimalik võita mitu, täites punktis 2 mainitud tingimusi korduvalt.
8. Auhindu väljastatakse alates 08.01.2018.
9. Auhindu väljastatakse kuni 28.02.2018.
Pretensioonide esitamine
10. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kuni 28.02.2018 kampaania korraldaja aadressile AS Eesti Pagar
Tööstuse 34, 72720 Paide, Eesti, märksõnaga “Ostes Rehe tooteid võid võita Iglusauna”.
11. Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamise tõestuseks on postitempli kuupäev.
12. Pretensioonides peab olema toodud kampaanias osaleja ees- ja perekonnanimi, aadress ning kampaania võimalike puuduste üksikasjalik kirjeldus.
13. Korraldaja vaatab pretensioonid läbi 7 tööpäeva jooksul kättesaamise kuupäevast.
14. Korraldaja otsusest teatatakse kampaanias osalejale tähitud kirja teel, mis saadetakse pretensioonis märgitud aadressile 7 päeva jooksul pretensiooni läbivaatamise kuupäevast.
15. Korraldaja otsus pretensioonide kohta on lõplik ja kohustuslik. Osaleja edasised pretensioonid vaadatakse vajadusel läbi kohtu poolt.
Lisainfo
16. Kampaania auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu. Kampaania korraldaja võtab enesele vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
17. Auhindade kättesaamisega seotud transpordikulusid vms kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.
18. Kampaania korraldaja ei vastuta auhindade võitjatele ja/või auhindade kasutajatele auhindade kasutamisel tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest ega ka auhindade võitjatele ja/või kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.
19. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine juhul, kui on rikutud kampaania reegleid.
20. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus kampaania ühepoolselt katkestada, teavitades sellest tarbijaid ajakirjanduse ja meedia vahendusel.
21. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse tuginedes Eesti Vabariigi seadustele.
22. Kampaanias osalemisega kinnitab tarbija, et tal on selleks õigus, ta on teovõimeline isik ja ta on tutvunud ning nõustub kampaania reeglitega. Alaealise isiku puhul loetakse osalemine kinnitatuks, kui mängijal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ja et see isik on tutvunud ja nõustub kampaania reeglitega.